REKONSTRUKCE - SANACE - HYDROIZOLACE

    - Rekonstrukce a sanace cihlového zdiva, kamenného zdiva a smíšeného zdiva
    - Rekonstrukce ,sanace a hydroizolace železobetonových konstrukcí
    - Rekonstrukce,sanace a hydroizolace střech, včetně tepelných izolací
    - Rekonstrukce,sanace a hydroizolace bazénů, vodojemů a jiných nádrží
    - Rekonstrukce,sanace a hydroizolace inženýrských sítí nad DN 600 (betonová potrubí)
    - Hydroizolace podzemního stavitelství (tunely, štoly, kolektory)
    - Rekonstrukce a sanace vodohospodářských staveb (hráze, jezová tělesa, ČOV, atd.)
    - Rekonstrukce a sanace historických staveb a kulturních památek, akvaduktů

Veškeré práce sanací ,rekonstrukcí a hydroizolací provádíme nedestruktivní metodou beztlaké nebo tlakové injektáže zpevňovacími a hydroizolačními médii s minimálním omezením provozu v sanovaných prostorách. U ŽB konstrukcí jsou prováděny hydroizolace i nátěrovými a stěrkovými hmotami.


HYDROIZOLACE

injektáží:

    náhrada klasického podřezání vytvořením nepropustného pásu z PUR pryskyřice
    či gelů, zastavení tlakových přítoků vody a plošných průsaků do objektů dilatačními                                 
    nebo pracovními spárami.

stěrkovými a nátěrovými hmotami:

    náhrada svislé nebo mezilehlé izolace z těžkých lepenek                                                                     
    nebo hydroizolačních folií, zastavení plošných průsaků vody a průsaků dilatačními      
    spárami nátěrovými hmotami, které tvoří vodotěsnou, nepřerušovanou bariéru
    nepropustných krystalů.


SANACE INŽENÝRSKÝCH A PODZEMNÍCH STAVEB

(mostů, tunelů, podloží silnic, dálnic a železnic, vodních děl, inženýrských sítí)

    - utěsňování průsaků vč. průsaků tlakové vody
    - sanace narušených betonových konstrukcí
    - zpevňování podloží silnic a železnic , valů a náspů
    - povrchové úpravy betonových a ocelových konstrukcí, včetně hydroizolačních úprav povrchů
    - sanace betonových, cihlových, kamenných a smíšených kleneb mostů, propustků a viaduktů
    - zpevňování horninového masívu a stavebních konstrukcí pomocí svorníků ,kotev a hřebíků systém IBO     lepených po celé délce
    - spínání stavebních konstrukcí a statických trhlin
    - zajištění předpolí ražby tunelů, kolektorů apod.
    - sanace inženýrských sítí zevnitř, bez nutnosti výkopových prací a to i v minimálním průměru 600mm
    - kotvení svahů , opěrných zdí na cementové nebo chemické kotvy

Práce jsou prováděny v kompletní šíři vlastní technikou.    
Dále pak provádíme opravy domů a to horolezeckou technikou a provádíme mimo výše uvedené speciální práce i demoliční práce.